EQUAL - קהילת ווימפקט ישראל

מה עושים כאן

ווימפקט - וויקי האימפקט הקהילתי של ישראל

EQUAL - קהילת ווימפקט ישראל

Back to אג'נדה

Efrat Shalem

Adminאג'נדה

יזמת חברתית, מייסדת ומנכ"לית אקוול8 days ago

Sustainable Cities and Communities
+1

המועצה לישראל יפה

המועצה לישראל יפה היא עמותה ציבורית הפועלת לקידום איכות החיים בישראל באמצעות שמירה על כל מרכיבי סביבת-החיים ובמיוחד בהיבטים של טיפוח ערכי הנוף והאסתטיקה הסביבתית, בדגש על חזות הסביבה העירונית.

עשייתה של המועצה לישראל יפה נגזרת מן הגישה לפיה על כל אזרח לקבל על עצמו אחריות ולקחת חלק פעיל בשמירה על סביבתו ובעיצובה – לטובתו-הוא ולטובת צאצאיו. העמותה פועלת, הן בחינוך והן במעשה, לעודד את אזרחי ישראל לחתור בהתמדה לשיפור איכות החיים בארץ כתוצאה משינוי התייחסותם לסביבה בה הם מתגוררים, עובדים ומבלים.

המועצה לישראל יפה היא עתירת פעילות התנדבותית: לרשות סניפיה, הפרוסים ברחבי הארץ, עומדים כ-2,000 מתנדבים מכל שכבות הציבור; בהנהלתה שירתו בעבר ומשרתים בהווה אישים מרכזיים מהחיים הציבוריים של מדינת ישראל כשכל עשייתם היא בהתנדבות. המועצה הינה גוף עצמאי שאינו נתמך על ידי שום גורם שלטוני ופעולותיה ממומנות בעיקר מתרומות נדבנים מהארץ ומחו"ל ומתקבולים שבסיסם בשיתופי-פעולה מקצועיים עם גופים מכלל המגזרים.


המועצה לישראל יפה פועלת בארבעה כיווני עשייה עיקריים:

  • חינוך סביבתי - הקניית ידע בתחומי הסביבה לילדים ולמבוגרים במגמה לחולל שינוי התנהגותי כלפי הסביבה ומרכיביה; אופני הפעילות מעודדים חשיבה ועשייה סביבתית, והלימוד הוא חווייתי ומאתגר ומתבצע אגב שימוש באמצעים ייחודיים.
  • יזמות סביבתית ומסעי הסברה – קמפיינים ארציים ומקומיים להגברת המודעות ועיצוב דעת הקהל בסוגיות של הגנת הסביבה וטיפוחה.
  • ייזום והפקת תחרויות ארציות ומקומיות שמטרתן קידום המודעות לאיכות החיים ולערכי הסביבה במקומות המחיה והעבודה; כל תחרות כזו רותמת הן את המנהיגות והן את התושבים, הן את ההנהלות והן את העובדים למשימות שדרוג וטיפוח סביבה.
  • כינון פרויקטים פיסיים לטיפוח מתחמים ציבוריים, אגב תמיכה באוכלוסיות ובאזורים חלשים. במסגרת זו מגייסת המועצה בעצמה כספי תרומות ומקימה אתרים מטופחים לשימוש הציבור ולרווחתו. 


למידע נוסף אודות תחומי העשייה של המועצה לישראל יפה 

http://www.israel-yafa.org.il